Jaim Design

Jaarrekening

Jaarrekening

Meestal weet u globaal wat uw inkomsten en uitgaven zijn.
Toch kan dit zgn. hoofdrekenen vaak tegenvallers met zich meebrengen.
Als u hier geen rekening mee houdt dan kunt u voor onaangename verrassingen komen te staan.

U wilt dus na verloop van tijd weten wat de stand van zaken is. Of uw inkomsten en uitgaven wel gelijk loopt met uw ondernemingsplan of dat u uw beleid moet bijstellen.
Als alle gegevens per periode (maand, kwartaal of jaar) zijn ingevoerd, kunnen wij een tussenrapportage aanbieden. Dit kan op basis van maand- of kwartaalbasis.
Aan het eind van het boekjaar wordt alsdan de jaarrekening opgemaakt.

De jaarrekening bestaat uit:
– de balans (situatie per begin en einde van het jaar).
– de winst- en verliesrekening (Het uiteindelijke resultaat van de onderneming in het boekjaar).
– een toelichting op balans en resultatenrekening.
– een kasstroomoverzicht.

• Een jaarrekening is er in de eerste plaats om de ondernemer inzicht te geven in zijn of haar eigen bedrijf, zodat u weet waar u staat. Bovendien kan de bank hierom vragen, als u bijvoorbeeld een financiering wilt aangaan.
• Wij geven een toelichting op het tot stand komen van deze cijfers.
• U krijgt uw jaarrekening, meestal per mail aangeleverd. Uiteraard kan dit ook per post. U krijgt dan Één exemplaar voor uzelf en een exemplaar voor een derde partij, zoals uw huisbankier of belastingdienst.

NB De Belastingdienst verplicht het verstrekken van een jaarrekening voor “rechtspersonen”. Dit zijn bijvoorbeeld BV’s en NV’s.
Eenmanszaken en V.O.F.’s hebben hier voorlopig niet mee te maken.